Rappresentanti di Classe

Rappresentanti Scuola di Edith anno 2021-2022 

CLASSE 1a

Sig.ra STELLA SORRENTINO

CLASSE 2a

Sig.ra SILVIA GRILLO

CLASSE 3a

Sig.ra MORENA BADALOTTI 

CLASSE 4a

Sig.ra MARIA MANGIAROTTI

CLASSE 5a

Sig. BRUNO GARAVELLI